Onze activiteiten
q Het
adviseren en coachen
adviseren en coachenvanorganisaties
bijhetopstellenenimplementerenvan
managementsystemen.
q Het
opleiden en trainen
opleiden en trainenvanpersonenin
kwaliteit-enmanagementtechnieken
q Het
auditeren
auditerenvanorganisatiesophun
werking,voldoenaandeeisenvan
kwaliteitsnormen,hunprocessen.
q Het
uitvoeren van interim-management
uitvoeren van interim-management
opdrachtenvoorhetbeheervan
managementsystemen

Onze normen en waarden
q
q
Flexibel
Flexibel: Onzejobisgeenninetofivejob.
q
q
Brede applicatiekennis
Brede applicatiekennis: Wijhebbenmeerdan
50jaarindustriëleendienstverlenendeervaring
indiverseindustrietakken
q
q
Samenwerking
Samenwerking: Wijwerkennooitalleen,maar
altijdsamenmetdemedewerkersvandeklant
enzijnstakeholders.
q
q
Enthousiasme
Enthousiasme: Wijdoengraagwatwedoen,
metvolleovertuigingenbrengenzoons
enthousiasmeoveropanderen.
q
q
Integriteit
Integriteit: Wijzeggenwatwedoen,doenwat
wegezegdhebbenentonendataanmethet
resultaatvanonswerk
q
q
Kracht
Kracht: Eengewaardeerdegroepmedewerkers,
degelijkopgeleid,betrouwbaar,metdaadkracht
entukisopvernieuwing
Adres:Neervelden38,
2930Brasschaat
Tel:+3236518107Fax:+3236532403
E-mail:info@cetraq.be